سند سفر پناهندگان


سند سفر پناهندگان (RTD) یک سند مسافرتی است که برای پناهندگانی صادر می شود که به دلیل آزار و اذیت یا ترس موجه از آزار و اذیت بر اساس نژاد، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی یا عضویت خود قادر نیستند یا نمی خواهند به کشور خود بازگردند. در یک گروه اجتماعی خاص RTD توسط کشوری صادر می شود که وضعیت پناهندگی فردی را اعطا کرده است و توسط سایر کشورها برای مقاصد سفر به رسمیت شناخته می شود.

RTD به پناهندگان اجازه می دهد تا به خارج از کشوری که به آنها پناهندگی داده است سفر کنند و بدون نیاز به ویزا از آن کشور بازگردند. توجه به این نکته ضروری است که RTD ورود به هیچ کشور دیگری را تضمین نمی کند و افراد همچنان باید برای ورود به کشوری که نیاز به ویزا یا سایر مجوزهای ورود دارند درخواست دهند.

فرآیند دریافت RTD بسته به کشوری که وضعیت پناهندگی را صادر کرده است می‌تواند متفاوت باشد، اما به طور کلی شامل ارسال درخواست و ارائه مدارک پشتیبان، مانند عکس پاسپورت، گواهی وضعیت پناهندگی، و برنامه سفر است. مشورت با مقامات مهاجرتی کشور یا یک وکیل مهاجرت با تجربه برای راهنمایی در مورد الزامات و مراحل خاص برای دریافت RTD بسیار مهم است.