Card image cap
درباره احسان

از دلسوزی واقعی برای کمک به کسانی که در یک سیستم نامطلوب و ناآشنا در موقعیت نامناسبی قرار می گیرند، زاده شد، سیستمی که می تواند حتی برای آسیب پذیرترین اعضای جامعه – غیرشهروندان – ناهمدل تر و حتی کمتر مطلوب باشد.

در حالی که جمعیت ایالات متحده به طور فزاینده ای متنوع تر می شود، متأسفانه حرفه وکالت نتوانسته است با این نرخ فزاینده تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی همگام شود. این امر، در میان چیزهای دیگر، منجر به این شده است که بخش بزرگی از جامعه در مورد نیازشان به خدمات حقوقی احساس کمبود و درک کمتری داشته باشند.

بیشتر...