ژباړه

دار په انګلیسي، انګلیسي په دري

بیشتر...
پایله

دار په انګلیسي انګلیسي تر دري

بیشتر...
ژباړه

انګریزي ته ډار انګلیسي ته دري

بیشتر...