نمایندگی حقوقی در دادگاه مهاجرت


دفاع از اخراج، همچنین به عنوان دفاع از اخراج شناخته می شود، فرآیند قانونی است که برای مبارزه با اخراج یا اخراج افراد غیر شهروند از یک کشور استفاده می شود. این شامل نمایندگی افراد غیر شهروند در دادرسی های دادگاه مهاجرت و دفاع از حق افراد برای ماندن در کشور است. هدف دفاع از اخراج، جلوگیری از اخراج غیر شهروندی از طریق کسب معافیت از اخراج، مانند پناهندگی، لغو اخراج، یا تعدیل وضعیت است. دفاع از اخراج می تواند یک فرآیند حقوقی پیچیده و چالش برانگیز باشد و افرادی که با اخراج مواجه هستند باید از یک وکیل مهاجرت با تجربه کمک بگیرند.