سند سفر


سند مسافرتی سندی است که توسط دولت صادر می شود که به فرد امکان سفر بین المللی را می دهد. اسناد مسافرتی انواع مختلفی دارند که هر کدام شرایط و محدودیت های خاص خود را دارند.

پاسپورت: پاسپورت رایج ترین سند مسافرتی است که توسط دولت یک کشور برای شهروندانش صادر می شود. به عنوان مدرک هویت و ملیت عمل می کند و به دارنده اجازه می دهد تا در سطح بین المللی سفر کند.

ویزا: ویزا یک سند مسافرتی است که معمولاً روی پاسپورت الصاق می‌شود و به دارنده آن اجازه ورود به کشوری خاص برای مدت و هدف مشخص را می‌دهد.

مجوز ورود مجدد: مجوز ورود مجدد یک سند مسافرتی است که توسط دولت ایالات متحده برای یک مقیم دائم قانونی (LPR) صادر می شود که قصد دارد برای مدت طولانی به خارج از ایالات متحده سفر کند اما قصد بازگشت دارد. این به یک LPR اجازه می دهد تا وضعیت خود را به عنوان یک مقیم دائم در خارج از کشور حفظ کند.

سند سفر پناهندگان: سند سفر پناهندگان (RTD) یک سند مسافرتی است که برای پناهندگانی صادر می شود که نمی توانند یا نمی خواهند به کشور خود بازگردند. این به پناهندگان اجازه می دهد تا به خارج از کشوری که به آنها پناهندگی داده است سفر کنند و بدون نیاز به ویزا از آن کشور بازگردند.

توجه به این نکته ضروری است که هر کشوری شرایط خاص خود را برای ورود دارد و افراد باید قبل از برنامه ریزی برای سفر، الزامات خاص سند سفر را برای مقصد خود بررسی کنند.