پیوستن با اعضای خانواده بعد از دریافت پناهندگی


کسانیکه درخواست پناهندگی شان در ایالات متحده قبول شده باشند می‌توانند همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال خود را در ایالات متحده دعوت کنند. این یک پروسه طولانی و پیچیده است.  اندک ترین مشکل در اوراق درخواست تان می تواند آمدن عزیزان تان را در ایالات متحد به تعویق اندازد.  .