دادگاه فدرال سیاست «در مکزیک باقی بماند» را مسدود می کند


در آگوست 2021، یک دادگاه فدرال اجرای سیاست “در مکزیک بمانید” را مسدود کرد، که طبق آن پناهجویان باید در مکزیک منتظر بمانند تا پرونده های آنها در ایالات متحده بررسی شود. دادگاه متوجه شد که این سیاست بدون اطلاع عمومی و اظهار نظر کافی اجرا شده است و قوانین مهاجرت ایالات متحده را نقض می کند.