دولت بایدن تغییراتی در سیاست های پناهندگی پیشنهاد می کند


در سپتامبر 2021، دولت بایدن تغییراتی را در سیاست های پناهندگی ایالات متحده پیشنهاد کرد، از جمله حذف قانونی که پناهجویان را ملزم می کند ظرف یک سال پس از ورود به ایالات متحده درخواست حمایت کنند. تغییرات پیشنهادی همچنین شامل دستورالعمل های جدید برای قضات مهاجرت و افسران پناهندگی و تغییراتی در روند حذف سریع برای برخی از پناهجویان است.