مدافعان خواستار بهبود سیستم پناهندگی هستند


در سال‌های اخیر، مدافعان خواستار بهبود سیستم پناهندگی ایالات متحده، از جمله افزایش کارکنان و منابع برای دفاتر پناهندگی و دادگاه‌های مهاجرت، و همچنین تغییر در سیاست‌هایی شده‌اند که درخواست پناهجویان و حمایت از آنها را دشوار می‌سازد. مدافعان همچنین خواستار بازگرداندن برخی حمایت‌ها برای پناهجویان شده‌اند که توسط دولت ترامپ لغو شده بود.