پناهجویان با عقب ماندگی و تأخیر قابل توجهی روبرو هستند


تا سپتامبر 2021، تعداد قابل توجهی از پرونده های پناهندگی در ایالات متحده وجود داشت که بیش از 1.3 میلیون پرونده در حال بررسی بود. پناهجویان ممکن است با زمان انتظار طولانی و تاخیرهای قابل توجه در پرونده های خود مواجه شوند که بخشی از آن به دلیل کمبود نیروی انسانی و سایر چالش هایی است که سیستم مهاجرت ایالات متحده با آن مواجه است.